• صداقت نعمتی بسیار ارزشمند است، انتظارش را از مردم بی ارزش نداشته باش.
  • fereshtehmusic@yahoo.com

ژانویه 2020

تمام مقاله های نوشته شده در این تاریخ را در زیر بخوانید.